Skip to main content

Prehrambena industrija je izuzetno zahtevna i izazovna proizvodna grana. Pre svega, proizvodi su namenjeni ljudskoj ishrani, pa su higijena, zdravstvena ispravnost i rok trajanja apsolutni prioriteti. Kao da to nije dovoljno veliki izazov, u procesu učestvuje i veliki broj proizvoda, ljudi i sirovina koje treba uklopiti u savršenu celinu. Tu nastupa EPR sistem kao savršen partner u organizaciji pouzdanog procesa proizvodnje zdrave i sveže hrane.

Ubrzajte rast i razvoj: Iskoristite prednosti ERP rešenja

Da bi održali korak sa konkurencijom i razvojem na globalnom nivou, a zbog prirode samih proizvodnih procesa u prehrani, neophodno je da kompanije iz ove grane primene neki vid digitalizacije poslovanja. Ovde na scenu stupaju ERP sistemi jer oni omogućavaju povezivanje svih procesa i funkcija u jednoj kompaniji. 

Lanac snabdevanja u ovim kompanijama ima uobičajeno kratak ciklus i samim tim veliki obrt. Šta to zapravo znači? Od ulaska sirovine do finalizacije gotovog proizvoda i njegovog plasiranja na tržištu neretko u ovim kompanijama ciklus traje samo jedan dan.

Kako kompanije rastu tako se želi što više toga uvezati u lanac snabdevanja, sirovine su u ovoj grani industrije često ograničene i potrebno ih je sakupljati na tržištu ili obezbediti njihovu proizvodnju što dodatno proširuje i usložnjava sam proces rada i praćenja informacija u ovakvim kompanijama.

U prehrambenoj industriji planiranje proizvodnje zauzima posebno mesto jer obzirom na specifičnost proizvoda, rokove trajanja, važnost kvaliteta i ispunjenja zahteva kupaca ovo je jedan od presudnih faktora uspešnosti kompanije.

Sama ideja o ERP sistemu (Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) i jeste potekla iz potrebe da se svi resursi obuhvate i planiraju na optimalan način.

U zavisnosti od tipa proizvodnje i raspoloživosti resursa proces planiranja kreće od analize potreba tržišta ili raspoloživosti resursa za proizvodnju. U prehrambenoj industriji često imamo situaciju da su potrebe za proizvodima veće nego što su proizvodni kapaciteti i da su nam resursi ograničeni u tom smislu se planiranju na operativnom nivou prilazi veoma detaljno.

ERP sistem omogućava da prikupljene porudžbine sa tržišta u kratkom vremenskom roku obradite i formirate plan proizvodnje iz kojeg se automatski generišu radni nalozi za proizvodnju poluproizvoda i finalnih proizvoda za tržište.

Savršena harmonija između kvaliteta i sledljivosti: Benefiti ERP-a u prehrambenoj proizvodnji

U kompanijama koja se posvećuju proizvodnji prehrambenih proizvoda, izuzetno je važno pratiti sledljivost od samog ulaska sirovina pa sve do konačne potrošnje. U ovom složenom lancu, ERP sistemi igraju ključnu ulogu omogućavajući potpuno i praktično praćenje celokupnog procesa.

Ovde je bitna osobina ERP sistema – otvorenost za uvoz podataka u realnom vremenu sa uređaja koji upravljaju proizvodnim procesom. Na taj način osigurava se neometano odvijanje procesa i unos podataka. Međutim, izazov nastaje kada se više serija kombinuje u jednu, stvarajući novu seriju sa svojim karakteristikama.

Zamislite sledeći scenario: U proizvodnji čokolade, kada se sirovina, poput kakaoa, unese u fabriku, beleže se određeni detalji kao neophodni elementi te ulazne transakcije. To uključuje seriju sirovine, šaržu, datum proizvodnje i rok trajanja određenog artikla. Kako se sirovina kreće kroz faze proizvodnog procesa, ERP sistem zahteva identifikaciju serije kako bi se pratio podatak o njoj tokom celog procesa.

Uzmimo sada za primer proizvodnju i preradu mleka. Ulazna serija mleka formira se prilikom otkupa na terenu, a kada stigne u proizvodni pogon, ta serija se spaja sa drugim serijama koje se mešaju u istom tanku. Na taj način nastaje nova serija koja se dalje koristi u procesu proizvodnje.

Ako razjasnimo koncept sledljivosti, možemo reći da je krajnji cilj tačno znati koja serija proizvoda je isporučena kojem kupcu. Na osnovu te serije, ERP sistem nam pruža precizne informacije o sastavu te serije. Spuštajući se kroz čitav lanac procesa unazad, dolazimo do informacija o ulaznom artiklu, njegovoj ulaznoj seriji, dobavljaču, datumu i vremenu ulaska, i tako dalje.

U prehrambenoj industriji, poput proizvodnje čokolade, gde se sirovina kao što je kakao koristi u procesu, praćenje sledljivosti je od suštinske važnosti. ERP sistem omogućava precizno praćenje svake serije sirovine, od trenutka njenog ulaska u fabriku do konačnog proizvoda koji stiže na tržište. 

Na primer, ako želimo napraviti čokoladu visokog kvaliteta, potrebno je pratiti serije kakaoa koje se koriste. ERP sistem beleži informacije o svakoj seriji, kao što su poreklo, rok trajanja, i ostale karakteristike. Na taj način, ako postoji potreba za povlačenjem određene serije čokolade zbog kvaliteta ili bezbednosti, ERP sistem nam omogućava precizno identifikovanje koje proizvode treba povući sa tržišta i obavestiti kupce o tome. Ovaj nivo sledljivosti omogućava kompanijama da očuvaju reputaciju, obezbede kvalitet svojih proizvoda i brzo reaguju u slučaju neophodnih akcija.

ERP sistem kao ukusni začin za prehrambenu inovaciju

U prehrambenoj industriji, planiranje proizvodnje predstavlja ključni faktor za uspeh kompanije. Sa specifičnim proizvodima, ograničenim rokovima trajanja, visokom važnošću kvaliteta i zadovoljenja zahteva kupaca, efikasno planiranje postaje od presudne važnosti.

Zamislite situaciju u kojoj se suočavate sa izazovom prilagođavanja receptura za finalne proizvode. Promene u kvalitetu sirovina ili okruženju mogu zahtevati prilagođavanje sastava i procesa proizvodnje. Upravo tu dolazi do izražaja uloga ERP sistema.

Kroz integraciju ERP sistema, možete precizno upravljati promenama u recepturama, omogućavajući vam da kontrolišete procese planiranja proizvodnje. Bez obzira na kompleksnost promena, automatizacija će vam olakšati upravljanje recepturama, čime ćete postići optimalnu efikasnost.

Još jedna ključna prednost ERP sistema je olakšano deklarisanje proizvoda. U skladu sa zakonskim propisima, pravilno obeležavanje alergena i nutritivnog sastava proizvoda je neophodno. Integracija ERP sistema omogućava vam da generišete i štampate deklaracije direktno iz sistema, što automatizuje proces i osigurava tačnost informacija na deklaraciji.

Zamislite koliko bi vaša prehrambena kompanija mogla da napreduje uz podršku mentorske figure koja razume izazove poslovanja i ima iskustvo u implementaciji ERP sistema. Upravo to možemo da vam pružimo. Naš tim je već sproveo uspešne primere implementacije ERP-a u prehrambenoj industriji, omogućavajući kompanijama da ostvare veću efikasnost, preciznost i konkurentnost.

Započnite avanturu transformacije poslovanja i ostvarite uspeh u prehrambenoj industriji uz pomoć integracije ERP sistema. Otkrijte kako efikasno planiranje proizvodnje, prilagođavanje recepturama i automatizacija procesa deklarisanja mogu unaprediti vaše poslovanje i omogućiti vam da budete lideri u industriji.

Praćenje kvaliteta sirovina za unapređenje finalnog proizvoda: Savremene metode i strategije

Pored praćenja ulaznih parametara kroz serije ulaznih artikala ERP sistem omogućava kontrolu i praćenje kvaliteta ulaznih sirovina i materijala. 

U ERP sistemu svaka ulazna serija inicira zahteva za kontrolu kvaliteta koji se prema standardnima obrađuje i rezultat ove kontrole se evidentira u sistemu. Na ovaj način moguće je pored sledljivosti imati i informaciju o kvalitetu ulazne sirovine i njenom uticaju na finalni proizvod.

Pretpostavimo da je prehrambena kompanija implementirala ERP sistem za praćenje i upravljanje svojom proizvodnjom. Kompanija koristi različite sirovine, uključujući brašno, šećer, ulje i začine, kako bi proizvela razne vrste keksa.

Kada sirovine stignu u kompaniju, svaka serija sirovina dobija unikatan identifikacioni broj koji se unosi u ERP sistem. Ovaj broj omogućava precizno praćenje i sledljivost sirovina kroz sve faze proizvodnog procesa.

ERP sistem takođe omogućava definisanje standardnih parametara kvaliteta za svaku sirovinu. Na primer, za brašno se mogu postaviti parametri za sadržaj proteina, vlažnost i čistoću. Kada se serija brašna primi, uzorci se uzimaju za kontrolu kvaliteta.

Unutar ERP sistema, zahtev za kontrolu kvaliteta se inicira za svaku seriju sirovine. Ovi zahtevi se šalju laboratoriji ili odgovornom timu za kontrolu kvaliteta. Oni sprovode testiranja i unose rezultate u ERP sistem.

Rezultati kontrole kvaliteta se evidentiraju u sistemu i povezani su sa odgovarajućom serijom sirovine. Na taj način, kompanija ima precizne informacije o kvalitetu svake serije sirovine koju koriste u proizvodnji.

Kada se proizvede finalni proizvod, kao što su jaka alkoholna pića – rakije, informacije o kvalitetu sirovina se takođe beleže. Na osnovu unosa u ERP sistem, moguće je pratiti kako je kvalitet sirovina uticao na kvalitet finalnog proizvoda.

Na primer, ako se primeti da je serija rakije imala loš kvalitet ili neusaglašenost, tim za kontrolu kvaliteta može analizirati podatke u ERP sistemu. Mogu proveriti kvalitet sirovina koje su korišćene za tu seriju rakiju i identifikovati potencijalne uzroke neusaglašenosti.

Ovo omogućava kompaniji da prati kvalitet finalnih proizvoda u odnosu na kvalitet sirovina i uslove proizvodnje. Na osnovu tih informacija, mogu se preduzeti korektivne mere kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda ili izvršile promene u nabavci sirovina.

Ovaj primer ilustruje kako ERP sistem

omogućava praćenje kvaliteta sirovina i njihov uticaj na finalni proizvod. Putem unosa podataka, kontrole kvaliteta i analitike u ERP-u kada dođe do lošeg kvaliteta finalnog proizvoda spuštanjem kroz puteve sledljivosti može se napraviti analiza uticaja kvaliteta sirovine na ovu neusaglašenost.

Tako je moguće pratiti kvalitet finalnih proizvoda u odnosu na kvalitet resursa i uslove proizvodnje.

Postizanje vrhunskog kvaliteta proizvoda: Koraci ka unapređenju

Kada su vam sve ove činjenice na dlanu, kada možete da analizirate i vidite trendove u kvalitetu i proizvodnji i plasiranju na tržištu onda možete i da utičete na unapređenje i da na osnovu ovih informacija donosite pametne odluke koje će uticati na povećanje kvaliteta proizvoda ili i na zadržavanje i proširenje tržišta na kojem plasirate svoje proizvode. 

Kraći rokovi, manje zalihe, duži rok trajanja

Veliki deo prehrambene industrije ima za ulaznu sirovinu namirnice koje se moraju obraditi u kratkom roku i koje je potrebno skladištiti na odgovarajući način kako bi se njihov rok trajanja produžio a očuvao kvalitet.

Otkup sirovina 

Proces u prehrambenoj industriji često kreće od otkupa sirovina. Neke od sirovina su deficitarne i kompanije same organizuju prikupljanje i otkup sirovina, primer takve prakse je industrija prerade mleka i mlečnih proizvoda, mesna industija, žitoprerađivačka i sl.

U ovim kompanijama ERP sistem omogućava planiranje otkupa, praćenje sirovine od otkupnog mesta do proizvodnje i upravljanje ovim procesom na osnovu informacija koje se u realnom vremenu obrađuju u ERP i dostupne su svim relevantnim učesnicima.

 

Drugi deo teksta o primeni ERP sistema u prehrambenoj industriji možete pričitati na linku:

Revolucija u prehrambenoj industriji – kako EPR sistem povećava zaradu? – M&I Systems Group