E-faktura

Zakonska obaveza svih pravnih lica od 01. januara 2023. godine je slanje i prijem faktura preko eFaktura portala.
Izašli smo u susret svojim klijentima i razvili sopstveno rešenje SAP eFaktura.
Rešenje podržava zahteve lokalnog zakonodavstva ali istovremeno omogućava maksimalno automatizovanu i pojednostavljenu razmenu dokumentacije između dva sistema: SAP ERP-a i SEF-a.
Rešenje je funkcionalno i vizuelno prilagođeno krajnjim korisnicima i izuzetno jednostavno za upotrebu.
M&I aktivno usklađuje rešenje sa zakonskom regulativom i funkcionalnostima na SEF portalu.

Funkcionalnosti:

Automatsko generisanje i slanje SD i FI relevantnih dokumenata na e-Faktura portal

 • izlazna dokumenta fakture,
 • odobrenja,
 • zaduženja,
 • avansni računi,
 • računi izdati korisnicima javnog sektora uz dodatno automatsko registrovanje na CRF portalu,
 • pojedinačna evidencija PDV-a.

Podaci se šalju u propisanom UBL formatu

 • U sklopu UBL fajl-a, priprema se i šalje i štampani dokument: format fakture iz SAP sistema – PDF kao prilog.
 • Verzije štampe koje su pokrivene su SAP script i smart forma i iste se šalju automatski bez obzira da li je štampa kreirana od strane korisnika u SAP-u.
 • Postoji i mogućnost pregleda štampe u E-faktura dashboard-u od strane korisnika.

Pregled ulaznih dokumenata

 • Rešenje pokriva i ulazne dokumente.
 • Dokumetni i statusi dokumenta se automatski preuzimaju i sinhronizuju sa eFaktura portalom.
 • Moguće je direktno iz SAP-a videti podatke i štampu ulazne fakture, prihvatiti ili odbiti fakturu, uključujući i unos razloga odbijanja.

Omogućeno prilagođavanje elemenata u skladu sa potrebama klijenta

 • SD i Fi tipovi dokumenta relevantni za slanje,
 • Tipovi poruke (vrste štampe) i tipovi korespodencije vezani za štampu relevantnih dokumenata,
 • Polja na matičnom podatku kupca relevantno za JBKJS – jedinstveni broj korisnika javnih sredstava,
 • Određivanje relevantnog datuma kao datum prometa fakture (datum poreske prijave),
 • Podešavanje kategorija za oslobođenje poreza,
 • I mnoga druga detaljna podašavanja kako bi rešenje pokrilo sve slučajeve koji postoje.

Automatsko ažuriranje poslatih dokumenata u SAP e-fakturi u skladu sa SEF-om

 • Izmena statusa u skladu sa statusima prikazanim na SEF-u,
 • Preuzimanje broja SEF dokumenta,
 • Preuzimanje PDF štampe sa SEF portala,
 • Preuzimanje UBL fajla za poslat dokument.

Kontrolni mehanizmi u E-faktura dashboard-u

 • Provera registracije korisnika na SEF portalu,
 • Sprečavanje višestrukog slanja dokumenata,
 • Posebno označavanje dokumenata koji su odbijeni na SEF-u od strane kupca,
 • Posebno označavanje dokumenata koji su stornirani u SAP sistemu a nisu poslati na SEF.

Pregledi i analize poslatih dokumenata na SEF a prema različitim kriterijumima

 • Odvojen prikaz SD i FI dokumenata,
 • Izbor dokumenata prema kupcu, broju dokumenta, datumu dokumenta i datumu knjiženja: pojedinačni i višestruki izbor uz mogućnosti isključivanja iz pregleda već poslatih dokumenta i/ili storniranih dokumenta kao i pregled u odnosu na statuse dokumenta na SEF-u,
 • Pregled pojedinačnih dokumenata direktnim pozivom iz E-faktura dashboard-a.

Integracija

 • Rešenje je moguće integrisati sa DMS rešenjima kako bi se prosledio PDF dokument štampe iz SAP-a ili štampe sa eFaktura portala.
 • Moguće je intragracija i sa eksternim eFaktura rešenjima tako što naše eFaktura rešenje priprema sve podatke za UBL fajl i prosleđuje UBL fajl i štampu iz SAP-a eksternom rešenju.

Logovanje eventualnih grešaka

Postoji detaljan log odlazne i dolazne komunikacije sa SEF portalom za eventualne potrebe dijagnostike problema.

Ručno ili automatizovano slanje

Postoji mogućnot slanja dokumenata na klik korišćenjem E-faktura dashboard-a ili kreiranja pozadinskih poslova za slanje podataka i ažuriranje statusa u skladu sa potrebama korisnika.