Beyond Business Suite

Ostvarite pun potencijal poslovanja kroz optimizaciju i integraciju poslovnih procesa u jedinstven ERP sistem

Beyond Business Suite omogućava ostvarenje punog potencijala poslovanja, standardizovanjem procesa na nivou kompanije i optimizacijom poslovnih procesa. Na ovaj način stičete kontrolu nad svim poslovnim funkcijama kompanije, ali i ostvarujete transparentnost informacija i poslovanja na jednom mestu, čime se maksimalno koristi potencijal i prilike koji donosi digitalizacija.

Transparentno upravljanje svim poslovnim funkcijama omogućava vašoj kompaniji fleksibilno praćenje stalnih promena koje nameće promena tržišta, standarda, zakona i regulativa. Odabirom adekvatnog rešenja i partnera za digitalnu transformaciju, postavljate temelje za uspeh vaše organizacije i za ispunjavanje očekivanja korisnika u digitalnom okruženju.Opšti cenovnik (tarifnik) MIS ERP proizvoda i usluga možete pogledati ovde.

Benefiti Beyond Business Suite sistema

 • Povezivanje organizacionih delove u jedan sistem
 • Standardizovanje i integrisanje podatka
 • Rešenja prilagođena za 30 različitih industrija, 500 korisnika i neograničene iznose prometa
 • Skalabilan sistem koji može da se nadograđuje, prati i prilagođava u skladu sa rastom kompanije i menjanjem poslovnih procesa
 • Integracija različitih sistema kao i integracija našeg ERP rešenja, sa specijalizovanim softverima koji su već u upotrebi u kompaniji
 • Usko specijalizovani add-onovi nad ERP rešenjem koji olakšavaju i ubrzavaju poslovanje
 • Uvezivanje poslovnih funkcija, koje omogućava da se odluke donose na osnovu informacija i podataka sistematizovanih na jednom mestu
 • Omogućava vašoj organizaciji donošenje važnih odluka na vreme, uz poštovanje rokova
 • Intuitivan korisnički interfejs, jednostavno i pregledno okruženje, standardizovan način rada sa programom

Procesi Beyond Business Suite-a

Povećajte konkurentnost pomoću integrisanih i fleksibilnih poslovnih procesa

U cilju automatizacije poslovanja i ostvarivanja transparentnosti podataka, odabirom modula u skladu sa potrebama vaše kompanije i industrije u kojoj poslujete, određujete nivo složenosti primarnog sistema. Na karakteristikama modularnosti, otvorenosti i sveobuhvatnosti, zasniva se veoma značajna karakteristika našeg ERP-a.

Nabavka

Logistički modul koji podržava sve procese u lancu snabdevanja – od planiranja do isporuke robe i utroška u proizvodnji. Integrisan sa ostalim logističkim modulima i računovodstvom daje uvid u celokupan robno-materijalni promet u kompaniji i dobavljača u nabavci. Modul je fleksibilan i omogućava vođenje i upravljanje zalihama po različitim parametrima koji se definišu u zavisnosti od načina poslovanja.

Veleprodaja

Modul podržava procese u lancu snabdevanja – od planiranja prodaje, preko ponude, isporuke, fakturisanja, do naplate potraživanja od kupaca. Daje precizne informacije o ostvarenom prometu po različitim kriterijumima, ostvarenoj marži, razlici u ceni i dr. Ovaj modul podržava razne cenovne uslove i rabatne politike koje omogućavaju kompaniji da se prilagodi promenljivim uslovima tržišta.

Računovodstvo

Centralni modul integralnog ERP sistema u kojem se evidentiraju sve promene i knjiženja iz ostalih modula. Pokrivaju se svi procesi bilansne i vanbilansne evidencije glavne knjige i putem parametarski definisanih šema knjiženja, obezbeđuje se automatsko rasknjižavanje u glavnoj knjizi. Glavna knjiga, pored sintetičke i analitičke evidencije na nivou konta, ima i funkcionalnost praćenje prometa na nivou više analitika. Prate se i obaveze prema dobavljačima, kao i potraživanja od kupaca u posebnim podmodulima sistema.

Kontrola troškova i prihoda

Integralno se oslanja na module računovodstva i finansija i logističke module. Pokriva planiranje i kontrolu troškova i prihoda, obračun cene koštanja i profitabilnosti. Podržava paralelno vođenje prometa po šemama koje se definišu unutar kompanije i u valuti koju kompanija uzima kao izveštajnu. Kreiranjem izveštaja mogu se dobiti troškovi i prihodi, kao i profitabilnost na nivou profitnih centara, mesta troška ili nosioca troška.

Ljudski resursi

Integralni deo sistema i osnova za druge module koji omogućava praćenje performanse zaposlenih automatskim prenosom informacija o ostvarenom prometu i ostalim zaduženjima i troškovima što daje detaljnu kadrovsku evidenciju zaposlenih. Obezbeđuje automatizaciju procesa praćenja ljudskih resursa sa različitih aspekata, pokriva planiranje potrebe za ljudima, regrutaciju, zapošljavanje, ugovore i rešenja o obukama i kursevima i sl.

Obračun zarada

Integrisan je sa modulima ljudskih resursa i računovodstvom i finansijama i na taj način omogućava automatizaciju procesa prikupljanja i obrade podataka koji su potrebni za obračun i isplatu ličnih primanja zaposlenih. Osim isplata za redovan rad, obuhvaćene su i druge isplate po raznim osnovama (stimulacije, bolovanja, porodiljska odsustva, regresi, putni troškovi prevoza i sl).

Ostala lična primanja

Pokriva procese obračuna primanja po drugim osnovama (ugovori o delu i sl) i integrisan je sa modulima Ljudski resursi i Računovodstvo i finansije. Obračun ostalih ličnih primanja radi se na osnovu projekata u kojima učestvuju fizička lica, a primenjuju se zakonski propisani doprinosi i porezi. Modul omogućava pripremu naloga za isplatu i elektronsko povezivanje sa e-bankingom, kao i svih potrebnih obrazaca koji se podnose državnim organima. Nakon obračuna i isplate radi se automatsko knjiženje u modulu računovodstva prema unapred definisanim šemama.

Osnovna sredstva

Obezbeđuje evidenciju, inventuru i obračun osnovnih sredstava (OS) prema zakonski definisanim propisima. Daje evidenciju o stanju i prometu osnovnih sredstava po mestima na kojima se sredstva nalaze i po ličnim zaduženjima. Sve promene u modulu OS se automatski, preko unapred definisanih šema knjiže u glavnoj knjizi i kontrolingu. Amortizacija osnovnih sredstava radi se po međunarodnim standardima i zakonskim propisima. Velikim brojem izveštaja i analiza, ovaj modul kompaniji omogućava brz uvid u sve promene i stanja OS.

Sitan inventar

Modul za podršku evidenciji sitnog inventara, integralni je deo sistema i pokriva procese nabavke i zaduženja sitnog inventara različitom opremom manje vrednosti. Ne radi se kalkulativni otpis, ali modul obezbeđuje vanbilansnu evidenciju i lična zaduženja po nadležnima za sitan inventar. Nadležni za sitan inventar su najčešće zaposleni, tako da je modul integrisan sa Ljudskim resursima i Računovodstvom. Kroz razne izveštaje je moguće imati uvid u promet i stanje sitnog inventara (po nadležnima, kontima, lokacijama).

Finansijsko planiranje

Pokriva procese izrade i praćenja finansijskih planova (OPEX, P&L, Cash Flow i slično) prema kompanijskim standardima. Integralni je deo sistema i ostvarenja povlači iz računovodstvenog modula. Na osnovu obrazaca mogu se uneti planirane vrednosti na godišnjem, kvartalnom ili mesečnom nivou i preko verzije plana, omogućen je rebalans ovih vrednosti, koje predstavljaju osnovu za menadžersko izveštavanje.

Ugovori

Pokriva procese evidentiranja i praćenja ugovorenih odnosa u svim kontekstima, sa dobavljačima, kupcima, bankama i sl. Postoji mogućnost definisanja više različitih vrsta ugovora i obrazaca za te ugovore. Svaki ugovor ima mogućnost vođenja po različitim parametrima koji se na osnovu podešavanja mogu prilagoditi potrebama kompanije. Integralno je povezan sa ostalim modulima.

Blagajna

Pokriva operativne procese u blagajni, sredstva obezbeđenja plaćanja i druge gotovinske tokove. Integralno je povezan sa drugim modulima i daje informacije o stanju i promenama u novčanim tokovima. Moguće je voditi više blagajni unutar jedne kompanije, u domaćoj ili u drugim valutama. U ovom modulu sve promene relevantne za gotovinske tokove, knjiže se u kartici gotovine. Ove informacije su osnova za izveštavanje u modulu računovodstva, kontrolinga ili finansijskog planiranja.

Upravljanje proizvodnjom

Pokriva procese planiranja, upravljanja i praćenja proizvodnog procesa i kontrole troškova. Kao takav, on zauzima centralno mesto u ERP sistemu proizvodnih kompanija i integrisan je sa logističkim i finansijskim modulima. Njegovom implementacijom postiže se visok nivo automatizacije procesa u proizvodnji i transparentnost u praćenju. U integraciji sa modulom Kontrolinga, omogućava se obračun svih troškova proizvodnje do nivoa radnog naloga, odnosno proizvoda.

Maloprodaja

Integracijom sa logističkim i računovodstvenim modulom čini celinu koja obezbeđuje automatizaciju procesa maloprodaje. Pokriva procese, prenos robe iz magacina ili prijem direktno od dobavljača, počevši od definisanja asortimana maloprodaje, preko cenovnika, kanala snadbevanja maloprodajnog objekta, do prodaje krajnjim kupcima. Osim prodaje robe, ovaj modul pokriva i prodaju usluga. Sistem omogućava evidenciju više različitih sredstava plaćanja (kartice, čekovi i sl) kao i lojalti program sa automatskom evidencijom prometa i obračunom popusta.

Proizvodne usluge

Pokriva proces od prijema na servis do obračuna i fakturisanja, integralni je deo sistema koji kompaniji omogućava uvid u troškove i prihode koji su nastali ovom delatnošću. U cilju praćenja proizvodnih usluga, sistem omogućava evidenciju objekata i opreme koja se održava ovim uslugama. Na ovaj način kompanija dobija kompletan uvid u poslovanje servisa u smislu vremena i troškova koji su potrebni za servisiranje određene opreme i sl.

Investicije

Modul pokriva procese planiranja i realizacije investicionih projekata u domenu realizacije internih ili eksternih projekata. Namenjen je praćenju projekata i investicionih radova u kompaniji, a obezbeđuje materijalno i finansijsko praćenje realizacije projekta. Na ovaj način menadžment ima detaljan uvid i praćenje investicije, stanje gotovosti i sl.

Planiranje poslovanja

Osim finansijskog plana koji je okosnica svakog planiranja, ovaj modul nudi funkcionalnost dalje razrade finansijskog plana preko plana prodaje, nabavke i proizvodnje. Sistem fleksibilno nudi mogućnost parametarizovanja planova kroz više dimenzija i na taj način omogućava prilagođavanje potrebama konkrente kompanije. Planiranjem poslovanja i kontinuiranim praćenjem realizacije, menadžment dobija punu transparentnost svih ključnih procesa u kompaniji.

Distribucija i transport

Distribucija i transport su integralni deo logistike, a pokrivaju procese organizacije distribucije robe i prevoza do krajnjih kupaca. Na osnovu podataka iz logistike, naloga za isporuku, sistem daje predlog za dnevni raspored distribucije po linijama koje su unapred definisane na objektima isporuke (kupcima, magacinima, MPO). Modul pokriva i praćenje samog voznog parka, pređene kilometre, servisne naloge i sl.

Špedicija

Pokriva špediterske poslove, kao i poslove skladištenja i prevoza robe, integrisan je sa ostalim modulima tako da obezbeđuje kompletno praćenje poslova iz ovog domena. Špediterskim kompanijama ovaj modul omogućuje praćenje troškova i prihoda po pozicijama i obračun profita po njima. Na ovaj način kompanije imaju tačan uvid u poslovanje i transparentnost samog procesa špedicije.

Custom moduli

U zavisnosti od industrije i delatnosti, postoje i custom moduli koji pokrivaju specifične procese i potrebe kompanija kao što su npr: Recepcija, modni modeling, laboratorija, socijalni rad, robno (vanbilansno) praćenje, pravni i sudski poslovi, otkup mleka, žitarice itd.

Add-ons

MIS Fixed Assets Inventory© predstavlja softverski paket za upravljanje osnovnim sredstvima. U osnovi je MIS PDA aplikacija za popis osnovnih sredstava, putem koje popisne liste automatizmom stižu u ERP, gde se dalje obrađuju kroz kreiranje zaduženja i razduženja lokacija i nadležnih lica. Prijavom u MIS PDA aplikaciju korisnik izvršava kompletnu sinhronizaciju čime dobija ažurnost i aktuelne podatke iz ERP-a.

Opšte karakteristike Beyond Business Suite-a

 • Pojedinačna i masovna štampa barkod nalepnica iz MIS4
 • Online i offline režim rada MIS PDA aplikacije
 • Kompletna sinhronizacija MIS PDA aplikacije sa MIS4
 • Validacija rezultata popisa i automatsko kreiranje zaduženja
 • Jednostavnost korišćenja i visok nivo automatizacije procesa

Osnovne funkcionalnosti ERP sistema

 • Moguća je pojedinačna i masovna štampa barkod nalepnica. Masovnu štampu moguće je uraditi po određenom kriterijumu kao što je lokacija.
 • Korisnik ima mogućnost da odabere konkretnu lokaciju osnovnih sredstava koja postoji u bazi. Nakon odabira lokacije aplikacija nudi sva osnovna sredstva koja se trenutno nalaze na toj lokaciji. Barkodovi se mogu skenirati, ali i uneti ručno.
 • Kada se završi sa skeniranjem barkod nalepnica kroz MIS PDA aplikaciju moguće je snimiti popisnu listu. U momentu snimanja ta popisna lista se automatski prosleđuje u MIS4 u tab Rezultati popisa za datu lokaciju.
 • Svaka stavka ima određenu boju koja označava njen status. Zelena boja znači da je očitano sredstvo i da se nalazi na tačnoj lokaciji (u odnosu na lokaciju u sistemu), žuta boja znači da je na toj lokaciji pronađeno sredstvo koje je u sistemu na drugoj lokaciji. U tabu Stavke možemo da vidimo listu sredstava za tu lokaciju po onome kako je u sistemu i uočimo evenutalne manjkove koji su takođe obojeni.
 • Automatsko zaduženje/razduženje. Postoji mogućnost da se po automatizmu žute stavke prebace na lokaciju na kojoj se nađete, a razdužuje se trenutna lokacija iz sistema za ta sredstva. Program kreira dokumet Zaduženja osnovnih sredstva koji je samo potrebno prekontrolisati i proknjižiti.
 • Slanje obaveštenja na e-mail i mogućnosti prihvatanja zaduženja. Proces se može postaviti tako da se definišu e-mail adrese na nivou Lokacije osnovnih sredstava. Prilikom snimanja dokumenta Zaduženja, na mejl adrese zadužene lokacije, šalje se obaveštenje da je kreiran dokument koji uključuje prenos osnovnih sredstava na tu lokaciju. Takođe, knjiženje dokumenta Zaduženja je moguće ograničiti tako da knjiženje može da izvrši samo korisnik čija organizaciona jedinica pripada lokaciji koja je zadužena, čime to lice suštinski prihvata iniciranu primopredaju osnovnih sredstava.
 • Offline režim rada MIS PDA aplikacije. Ako se izgubi veza sa serverom može se nastaviti skeniranje, s tim da će se stavke koje se ne nalaze na listi za odabranu lokaciju dodati na kraju liste sa skeniranom barkodom i bez inventarnog broja i naziva. Ove stavke će se prilikom snimanja dokumenta naknadno proveriti i snimiti u popisnu listu. Stavke koje se nalaze na listi se ažuriraju kao i u online režimu rada. Takođe, ukoliko se izađe iz dokumenta u offline režimu, na samom uređaju se snimi .xml fajl, koji će se ponovnim odabirom lokacije učitati, nakon čega možemo nastaviti skeniranje i snimiti dokument kada se uspostavi veza ERP sistema sa serverom.

MIS Mobile Sales predstavlja softverski paket koji služi za upravljanje prodajom i prodajnim dokumentima na terenu. U osnovi je aplikacija (Native Android App) za unos prodajnih dokumenata direktno sa terena, koje jedinstvenim interfejsom stižu u ERP, gde se dalje obrađuju kroz statuse predviđenom postavkom poslovnog procesa (pripremljeni ili konačno prihvaćeni dokumenti) i daljom obradom kroz sam ERP. Kroz aplikaciju korisnik ima mogućnost pregleda osnovnih matičnih podataka o kupcima, artiklima kao i zalihama robe u trenutku sinhronizacije. Aplikacija sadrži osnovne izveštaje neophodne za komercijalni rad na terenu kao što su dugovanja kupaca, poslednje uplate kupaca, poslednje porudžbine kupaca, pregled prodaje, otpreme, povrata robe od kupaca.

Funkcionalnosti
 • Offline režim rada
 • Kompletna sinhronizacija
 • Delimična sinhronizacija
 • Definisanje prava pristupa po korisniku
 • Definisanje plana obilazaka objekata
 • Opšti i komercijalni uslovi kupaca
 • Unos porudžbenica direktno sa terena
 • Unos povrata direktno sa terena
 • Kopiranje prethodno poslatih dokumenata
 • Tipsko (standarno) trebovanje
 • Praćenje stanja zaliha – sa i bez rezervacija robe
 • Kredit limit kontrola
 • Hijerarhijska kontrola i odobravanje dokumenata
 • GPS integrisanost
 • Planiranje, praćenje, evidencija i kontroling poseta
 • Praćenje realizacije porudžbina
 • Pregled IOS-a kupaca
 • Pregled uplata kupaca
 • Pregled prodaje (otpreme/povrat)
 • Odobravanje poslatih porudžbina
 • Vidljivost po cenovnicima
 • Vidljivost po magacinima
 • E-mail notifikacije kupcima/korisnicima
 • Izbor linije distribucije, valute plaćanja, datuma otpreme, magacina, cenovnika itd.
Benefiti
 • Korisnik izvršava kompletnu sinhronizaciju i dobija ažurnost i aktuelne podatke iz ERP-a.
 • Na osnovu dobijenog plana obilazaka korisnik izvršava svoje dnevne aktivnosti prodaje evidentirajući posetu (sa zabeleženim trajanjem posete) kod svakog klijenta kojeg je obišao (sa zabeleženim GPS koordinatama posete objektu) i kreirane dokumente (predračun, porudžbenicu i/ili povrat) tokom posete. Osim redovnih poseta, moguće je ostvariti i telefonske posete.
 • U okviru liste kupaca jasno je vidljiva njihova kreditna izloženost kroz semaforski prikaz dugovanja svakog pojedinačnog objekta i kupca. Unete podatke moguće je ažurirati sve do momenta konačne sinhronizacije. Dokumenti uneti kroz aplikaciju se nakon izvršene sinhronizacije automatski obrađuju kroz ERP i dalje protiču kroz postavku poslovnog procesa i sve interfejse definisane samom postavkom ERP sistema.
 • Na osnovu svega, izrađen je kontroling modul unutar samog ERP-a, na osnovu kojeg se prate svi značajni parametri i realizacija ovog segmenta prodaje.

MIS PDA aplikacija© predstavlja softverski paket u čijoj osnovi je aplikacija za skeniranje ulaznih i izlaznih dokumenata iz magacina ili terminala ekspedita, koje jedinstvenim interfejsom stižu u ERP, nakon čega se prikupljeni podaci dalje obrađuju kroz sam ERP. PDA aplikacija nudi još mogućnosti pored otpreme i zaprimanja, postoji mogućnost popisa robe i kreiranja popisnih listi, korpa maloprodaje, pregleda zaliha, kao i mnoga druga rešenja. Kroz aplikaciju korisnik ima mogućnost pregleda osnovnih informacija o samom skeniranom artiklu, u zavisnosti koji je dokument u pitanju. U svakom trenutku korisnik može da dobije informacije o stanju zaliha robe, rezervacijama, realizaciji. Aplikacija sadrži osnovne izveštaje o skeniranim serijama, kao i zasebne izveštaje o stanju zaliha po skeniranoj robi.

Karakteristike
 • Offline režim rada
 • Kompletna sinhronizacija
 • Delimična sinhronizacija
 • Definisanje prava pristupa po korisniku
 • Izlazni dokumenti – inostrana i domaća otprema
 • Kompletan popis magacina
 • Delimičan popis magacina
 • Kreiranje popisne liste (dalja obrada u ERPu)
 • Unos artikala za korpu maloprodaje
 • Prijem gotovih proizvoda
 • Prijem od dobavljača
 • Praćenje stanja zaliha
Benefiti
 • Prijavom u aplikaciju, korisnik izvršava kompletnu sinhronizaciju, čime dobija ažurnost i aktuelne podatke iz ERP-a.
 • Postoji mogućnost prijave korisnika putem jedinstvenog barkoda po korisniku ili drugom opcijom direktnog upisa korisničkog imena i lozinke.
 • Kroz dokumenta, korisnici imaju mogućnost pregleda i izbora naloga po određenim uslovima tj. filterima.
 • Pozivanjem na već kreirane naloge u ERP-u, postoji mogućnost sužavanja izbora odabirom magacina, perioda kreiranja naloga, vrste dokumenta.
 • Mogućnost pozivanja jednog ili više naloga iz ERP-a na osnovu kojeg se skeniraju artikli.
 • Skeniranjem naloga i knjiženjem dokumenta skeniranja realizuju se nalozi, koji se na narednom izboru naloga za skeniranje neće pojavljivati na prikazu. Dokumenti uneti kroz aplikaciju se nakon izvršene sinhronizacije automatski obrađuju kroz ERP i dalje protiču kroz postavku poslovnog procesa kao i sve interfejse definisane samom postavkom ERP sistema.

MIS E-odobravanje predstavlja mobile (Native Android App) i web rešenje koje omogućava lako, brzo, pregledno i kontrolisano odobravanje, pregled i arhiviranje u ulazne, ali i druge, za poslovni proces, važne dokumentacije (ugovori, rešenja, odluke i slično). U osnovi rešenja nalazi se aplikacija za odobravanje ulaznih dokumenata koji se prethodno evidentiraju kroz ERP, gde se dalje obrađuju kroz statuse predviđenom postavkom poslovnog procesa odobravanja.

Funkcionalnosti
 • Baza ulazne dokumentacije dostupna putem mobile i web platforme
 • Odobravanje evidentirane dokumentacije spram prava korisnika i grupa korisnika
 • Pregled i kontrola evidentirane dokumentacije u bazi delovodnika
 • Svaki sektor odobrava troškove za svoj domen odgovornosti
 • Odobravanje ulaznih troškova po grupama ili pojedinačnim korisnicima
 • Odobravanje zahteva za odsustvo
 • Odobravanje opštih zahteva
 • Pregled ugovora sa kupcima, dobavljačima, radnicima
 • Pregled dnevno odobrenih dokumenata i svih neodobrenih dokumenata
Benefiti
 • Korisnik dobija pregled dokumenata iz ERP-a, koji su inicijalno dodeljeni grupi kojoj dati korisnik pripada, a koji nisu odobreni od strane grupe, i pregled odobrenih dokumenata na dnevnom nivou.
 • Detaljan pregled po dokumentima sa podacima koji se odnose na sam dokument (datuma dokumenta, oznaka dokumenta, partner, ukupan iznos, iznos za odobravanje itd.)
 • Korisnik ima mogućnost pregleda priloga (skenirani primerak dokumenta) ukoliko dokument sadrži i ovaj podatak.
 • Na samom pregledu dokumenta moguće je izvršiti odobravanje bez opcije prikaza detalja samog dokumenta.
 • Na osnovu pregleda ulaznih dokumenata korisnik izvršava svoje dnevne aktivnosti odobravanja dokumentacije menjajući status ka odobrenom, otkazanom i poništenom.