Skip to main content

Zanimljivosti koje stižu iz budućnosti nekada su bile samo imaginacija u filmovima i naučno-fantastičnim knjigama. Izgleda da smo se sa tom budućnošću susreli brže nego što smo očekivali, pa zbog toga treba imati odgovor na ono što ona donosi, kako bismo osetili sve benefite.

Kada govorimo o bankarstvu, možemo pričati o najširoj paleti, odnosno sistemu koji predstavlja kombinaciju snabdevanja novcem, posredovanje kreditima, opsluživanje platnog prometa i posluživanja javnih i privatnih firmi sredstvima plaćanja.

Vreme koje smo dočekali donosi nam to da se bankarstvo i veštačka inteligencija polako upoznaju, posredstvom čoveka i da će područje koje ta simbioza nudi biti od suštinskog značaja za transformaciju. Zbog toga, u ovom blogu govorimo o viziji bankarstva odnosno umetnosti transformacije bankarstva kroz AI.

Od sveta brojeva – do svetlosti algoritama

Evolucija bankarstva predstavlja fascinantan put transformacije, od temelja tradicionalnih institucija do digitalne revolucije koja definše savremeni finansijski pejzaž. U počecima, banke su pružale osnovne depozitne usluge i zajmove, dok su međusobno poverenje i fizičke transakcije karakterisala tačno određena mesta – filijale. 

Razvojem globalnog tržišta i tehnologije, bankarski sektor je doživeo dramatične promene. Uvođenje ATM-ova, kartica, i elektronskog bankarstva omogućilo je klijentima veću fleksibilnost i dostupnost. Sveprisutnost interneta i pametnih uređaja dalje je transformisala bankarstvo, otvarajući vrata digitalnim transakcijama, online platnim sistemima, i pametnim aplikacijama za upravljanje finansijama.

Tehnološke inovacije poput blockchain tehnologije i veštačke inteligencije postale su ključni igrači u optimizaciji sigurnosti, efikasnosti i personalizacije bankarskih usluga. Danas, evolucija bankarstva svedoči o sveprisutnom traganju za inovacijama, sa fokusom na prilagođavanju brzim promenama i stvaranju sveobuhvatnih digitalnih iskustava za klijente. Ova evolucija transformiše način na koji obavljamo finansijske transakcije i definiše ulogu banaka u globalnom ekosistemu.

Šta je to RAG?

Retrieval Augmentation Generation (RAG) je tehnologija koja funkcioniše kao vrsta magičnog ključa za bolje razumevanje i upravljanje informacijama. Zamislite RAG kao pametnog asistenta za finansije koji kombinuje tri važne stvari: 

  • sposobnost traženja tačnih podataka
  • mogućnost obogaćivanja tih podataka sa dodatnim informacijama 
  • i sposobnost stvaranja novih korisnih informacija.

Prvo, RAG može brzo i tačno pronaći informacije iz velikih gomila podataka. To znači da možete dobiti precizne informacije o svojim finansijama ili tržištima u trenutku.

Drugo, RAG ima tu čarobnu moć da obogati  informacije dodatnim detaljima i kontekstom. Na primer, ako tražite informacije o nekoj firmi, RAG može dodati relevantne vesti, trendove i druge važne podatke kako bi ti pružio celovitu sliku.

Najzad, RAG može generisati nove informacije i predviđanja. To znači da, na osnovu onoga što zna o vašem ponašanju ili tržišnim trendovima, može da ti pruži personalizovane savete ili predviđanja o tome kako najbolje upravljati svojim finansijama.

Uticaj RAG tehnologije na bankarski sektor postaje evidentan kroz njenu sposobnost da transformiše ključne aspekte analize, predviđanja i savetovanja u realnom vremenu. Real-time analiza postaje znatno poboljšana, jer RAG omogućava brz i precizan pristup obimnim skupovima podataka. Ova tehnologija omogućava bankama da trenutno identifikuju ključne informacije, analiziraju tržišne uslove i reaguju na promene u stvarnom vremenu.

Analizirajući uticaj veštačke inteligencije na evoluciju finansijskih poslova, postaje očigledno da se tradicionalne uloge transformišu, otvarajući prostor za nove perspektive i veštine.

Sa sveprisutnošću veštačke inteligencije, suočavamo se sa pitanjem talenata u bankarskom sektoru. Postaje očigledno da manji broj studenata bira karijeru u bankarstvu, možda zbog percepcije da će automatizacija i veštačka inteligencija zameniti tradicionalne poslove. Međutim, ovo otvara priliku za promenu paradigme i podsticanje razvoja novih talenata koji mogu uspešno koristiti i upravljati tehnologijama.

Automatizacija i veštačka inteligencija donose značajne promene u radnu snagu bankarskog sektora. Gde su nekada transakcioni operatori bili centralna figura, sada se otvara prostor za strateške savetnike. VI preuzima rutinske zadatke, omogućavajući ljudima da se usredsrede na donošenje strategijskih odluka i pružanje dodatne vrednosti klijentima. Ova transformacija zahteva prilagodljivost zaposlenih i stvaranje novih veština koje idu dalje od tradicionalnih bankarskih uloga.

Vizija budućih veština u finansijama postaje ključna za uspeh u eri AI-a. Pored klasičnih finansijskih kompetencija, zaposleni će morati da razvijaju veštine poput analize podataka, interpretacije algoritama, i upravljanja veštačkom inteligencijom. Komunikacione veštine postaju još važnije kako bi zaposleni mogli efikasno sarađivati sa tehnologijom, ali i pružati stručno savetovanje klijentima.

Pitanje etike je neizostavno

U kontekstu brze integracije veštačke inteligencije u bankarstvo, pitanje etike postaje ključno u razvoju i implementaciji ovih tehnologija. Razmatranje uloge etike neizbežno je kako bi se osiguralo da napredak u VI doprinosi zajednici i tržištu na etičan način.

Etika u razvoju i implementaciji AI-a u bankarstvu podrazumeva pažljivo promišljanje o moralnim pitanjima koja se mogu pojaviti tokom korišćenja ove tehnologije. Na primer, kako AI upravlja podacima o klijentima, kako donosi odluke koje utiču na finansijske transakcije, i kako se nosi sa potencijalnim pristrasnostima u analizi podataka. Finansijski lideri, posebno CFO, postaju ključni stubovi u postavljanju i sprovođenju etičkih standarda u ovoj sferi.

U tu svrhu, formiranje AI zakonskog okvira i politika predstavlja ključni korak ka odgovornom korišćenju AI u bankarskom sektoru. Ovi okviri definišu pravila i smernice kojih se institucije moraju pridržavati prilikom razvoja i implementacije AI. Ovo uključuje transparentnost u korišćenju algoritama, zaštitu privatnosti podataka, i mehanizme za identifikaciju i rešavanje etičkih dilema.

Naglasak na odgovornosti finansijskih lidera, sa posebnim fokusom na CFO-a, postaje od suštinskog značaja. Oni igraju ključnu ulogu u vođenju procesa upravljanja podacima i analitikom, pa su odgovorni za postavljanje etičkih standarda koji će biti temelj za uspešnu implementaciju VI. To podrazumeva kontinuirano osvešćivanje o etičkim izazovima, pridržavanje najviših standarda u analizi podataka, i promovisanje transparentnosti u vezi sa korišćenjem AI u svim segmentima poslovanja.

U krajnjem slučaju, odgovornost finansijskih lidera u upravljanju etičkim aspektima veštačke inteligencije u bankarstvu ne samo da obezbeđuje integritet i poverenje u tehnološke inovacije, već i postavlja održiv temelj za dugoročni uspeh u savremenom poslovnom okruženju.

Generativna inteligencija i bankarstvo

Generativna veštačka inteligencija osvetljavaput ka budućnosti bankarstva i kreira vizije koje preoblikuju način na koji sektoru pristupamo. Razmatranje uloge generativne veštačke inteligencije u transformaciji bankarskog sektora važno je za razumevanje novih horizonta koje ova tehnologija otvara.

Generativna AI može da menja način na koji banke pristupaju plasmanu proizvoda i da definiše nove strategije na tržištu. Sposobnost generativne AI da kreira i anticipira potrebe klijenata omogućava bankama da prilagode svoje proizvode i usluge na jedinstven način, stvarajući personalizovana iskustva koja nadmašuju očekivanja. Ova tehnologija poboljšava strategije plasmana proizvoda i pruža bankama konkurentske prednosti kroz inovacije koje proizlaze iz neprekidnog stvaranja i prilagođavanja.

Generativna AI takođe postaje integralni deo širih marketinških strategija banaka. Integracija ove tehnologije omogućava kreiranje inovativnih kampanja, ciljano oglašavanje i dublje razumevanje potreba tržišta. Bankarske institucije koje uspešno integrišu generativnu AI u svoje marketinške strategije stvaraju snažnu povezanost sa svojim klijentima, pružajući im relevantne informacije i prilagođene ponude.

U suštini, generativna veštačka inteligencija postaje vizionar koji oblikuje budućnost bankarstva. Njen uticaj na strategije plasmana proizvoda, konkurentske prednosti i kvalitet usluga predstavlja ključni element u transformaciji bankarskog sektora ka inovativnijem i personalizovanijem pristupu.

(R)Evolucija pred vratima

Uticaj veštačke inteligencije na bankarstvo označava prekretnicu u evoluciji ovog sektora. Ključne tačke ovog uticaja ogledaju se u višestrukim dimenzijama, uključujući efikasnost, personalizaciju i inovaciju.

Važno je naglasiti da se u potpunosti transformiše operativna efikasnost u bankarstvu kroz automatizaciju rutinskih zadataka, omogućavajući zaposlenima da se fokusiraju na visokostrategijske aspekte poslovanja..

Drugo, personalizacija postaje centralni stub bankarskog iskustva pod uticajem AI-a. Kroz analizu podataka i generativne tehnologije, banke mogu pružiti personalizovane proizvode i usluge, anticipirati potrebe klijenata i izgraditi dublje i lojalnije odnose.

Inovacija je treća ključna tačka, gde AI otvara vrata novim tehnološkim rešenjima i poslovnim modelima. Od strategija plasmana proizvoda do marketinških kampanja, AI igra ključnu ulogu u oblikovanju inovativnog identiteta banaka.

Uprkos ovim prednostima, odgovornost je ključna reč u ovom kontekstu. 

Da se ne bi dogodo scenario kao iz one pesme – „Jedva čekamo rat ljudi protiv mašina“, u narednom periodu mora se očekivati dinamična i odgovorna transformacija bankarstva gde će AI biti alat za optimizaciju poslovanja. 

Kako se sada postave temelji za transformaciju, (a to zahteva vizionarski pristup), tako će se brati plodovi koju nudi harmonična integracija AI-a u bankarski sektor.

Saznajte na koji način možemo da transformišemo i automatizujemo vaše procese poslovanja uz pomoć AI i RPA tehnologije