Skip to main content

Opisati softver koji služi za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima, u jednom paragrafu nije lak zadatak, ako uzmemo u obzir sve ono u čemu je ERP od pomoći. Ipak, probaćemo da sublimiramo šta je ERP, pre nego što pređemo na temu ovog bloga, koja će se osvrnuti na to kako se ERP sistem implementira.

ERP sistemi integrišu različite funkcionalnosti poslovanja, kao što su finansije, ljudski resursi, proizvodnja, nabavka i prodaja, u jedan centralizovani sistem. Ovo omogućava organizacijama da poboljšaju efikasnost, smanje troškove i donose bolje odluke zahvaljujući centralizovanom prikupljanju podataka i analitici. ERP sistemi su posebno korisni za srednje i velike organizacije koje imaju složene operacije i procese.

Prednost implementacije ERP sistema

Govoreći o ERP sistemima, ne možemo a da se ne dotaknemo onih prednosti i benefita koje oni nude. Povećana efikasnost i produktivnost kroz automatizaciju i pojednostavljene procese neki su od važnijih benefita. ERP sistemi pružaju poboljšanu vidljivost podataka i izveštavanje u realnom vremenu, što je neophodno za informisano donošenje odluka. Ovi sistemi poboljšavaju saradnju i komunikaciju između različitih departmana, rušeći barijere i podstičući kohezivnije radno okruženje. Takođe, ERP sistemi doprinose uštedi troškova kroz optimizovano upravljanje zalihama i smanjenje operativnih neefikasnosti. Oni su skalabilni i fleksibilni, podržavajući rast poslovanja i prilagođavajući se promenljivim poslovnim potrebama.

Na primer, nedavna industrijska studija pokazala je da su kompanije koje koriste ERP sisteme doživele smanjenje operativnih troškova za 25% i povećanje efikasnosti za 20%. 

A koji su to koraci za uspešnu implementaciju ERP sistema:

Implementacija sistema za planiranje resursa preduzeća (ERP) je složen i višefazni proces koji zahteva pažljivo planiranje i posvećenost. Da bi se osiguralo da implementacija bude uspešna i da ERP sistem donese očekivane koristi, neophodno je pratiti niz ključnih koraka. U ovom blogu, razmotrićemo svaki od ovih koraka detaljnije, objašnjavajući njihov značaj i kako oni doprinose uspešnoj implementaciji ERP sistema.

U prvoj fazi implementacije ERP sistema, fokus je na pažljivom planiranju. Definisanje ciljeva projekta, formiranje tima za implementaciju i stvaranje detaljnog plana su ključni koraci. Ovaj proces uključuje precizno određivanje budžeta, vremenskog okvira i resursa neophodnih za uspešnu implementaciju. Posebna pažnja se posvećuje identifikaciji ključnih poslovnih procesa koji će biti integrisani u ERP sistem.

Pravilno planiranje je od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da implementacija bude efikasna i da zadovolji specifične potrebe organizacije. Ovaj korak postavlja osnovu za uspeh projekta, postavljanjem jasnih smernica i definisanjem ključnih elemenata. Identifikacija ključnih poslovnih procesa dodatno poboljšava fokus, omogućavajući organizaciji da efikasno prilagodi ERP sistem svojim potrebama. Ovaj korak je presudan za dalji napredak ka ostvarenju transformacije poslovanja kroz efikasnu integraciju ERP sistema.

Druga ključna faza u implementaciji ERP sistema je analiza, u kojoj se organizaciono fokusira na detaljno proučavanje postojećih poslovnih procesa i sistema. Glavni cilj ove faze je identifikacija specifičnih potreba organizacije i pronalaženje najefikasnijeg načina kako ERP sistem može te potrebe zadovoljiti. Analiza uključuje duboko razumevanje rada različitih odeljenja i funkcija unutar organizacije, s posebnim naglaskom na načinu njihove integracije u okviru ERP sistema.

Ovaj korak predstavlja neizostavnu tačku u usklađivanju ERP sistema s jedinstvenim zahtevima organizacije. Proučavanje poslovnih procesa pomaže u identifikaciji važnih tačaka usklađivanja i potencijalnih izazova koje je potrebno prevazići. Takođe, analiza omogućava precizno razumevanje međusobnih veza između različitih odeljenja, stvarajući osnovu za integrisani pristup ERP sistemu.

Faza analize igra bitnu ulogu u postizanju usklađenosti ERP sistema s unikatnim potrebama organizacije. Ova dubinska evaluacija postojećih procesa i sistema postavlja osnovu za efikasnu integraciju, osiguravajući da ERP sistem bude optimalno prilagođen specifičnostima organizacije i da doprinosi njenom unapređenju i efikasnosti.

Nakon detaljne analize, treći ključni korak u implementaciji ERP sistema je dizajn. Na osnovu informacija prikupljenih tokom analize, struktura ERP sistema pažljivo se oblikuje. Ovaj fazu karakteriše definisanje načina korišćenja i integracije različitih modula ERP sistema sa postojećim poslovnim procesima.

Dizajniranje strukture ERP sistema ima za cilj da osigura optimalnu prilagodljivost sistema specifičnim potrebama i ciljevima organizacije. Definisanje načina integracije modula sa postojećim procesima postavlja osnovu za efikasno usklađivanje sa operativnim zahtevima organizacije. Ovaj korak se sprovodi s preciznošću kako bi se garantovalo da dizajn bude optimalno prilagođen unikatnim karakteristikama organizacije.

U četvrtoj fazi implementacije ERP sistema – fazi razvoja, sistem se prilagođava prema prethodno definisanom dizajnu. Ovaj korak podrazumeva prilagođavanje standardnih funkcija sistema, razvoj novih modula ili integraciju sa drugim softverskim rešenjima. Razvoj je od suštinskog značaja za postizanje preciznog usklađivanja ERP sistema sa specifičnim zahtevima organizacije.

Tokom ovog koraka, fokus je na konkretnom oblikovanju ERP sistema prema potrebama identifikovanim u analitičkoj i dizajnerskoj fazi. Prilagođavanje standardnih funkcija može uključivati podešavanje sistema kako bi bolje odgovarao operativnim zahtevima organizacije. Razvoj novih modula ili integracija sa drugim softverskim rešenjima dodatno unapređuju funkcionalnosti ERP sistema, prilagođavajući ih specifičnostima organizacione strukture.

Ovaj proces je od vitalnog značaja za postizanje uspešne integracije, efikasnog rada sistema i obezbeđivanje da ERP sistem bude savršeno prilagođen specifičnostima organizacionih procesa.

U petoj fazi implementacije ERP sistema, naglasak je na temeljnom testiranju pre puštanja sistema u rad.

Ovaj ključni korak obuhvata proveru funkcionalnosti, performansi i sigurnosti sistema. Glavni cilj testiranja je identifikacija i rešavanje potencijalnih problema pre nego što ERP sistem postane operativan.

Proces testiranja sprovodi se sa sveobuhvatnim pristupom koji obuhvata različite aspekte sistema. Funkcionalnost se proverava kako bi se osiguralo ispravno izvršavanje svih modula i operacija sistema. Performanse se ocenjuju kako bi se garantovalo optimalno i efikasno funkcionisanje sistema u realnom radnom okruženju. Sigurnosni testovi su od suštinskog značaja kako bi se otkrili i otklonili potencijalni rizici od pretnji ili neovlašćenih pristupa.

Testiranje ima ključnu ulogu u identifikaciji i rešavanju problema pre samog puštanja sistema u operativni mod. Ovaj korak predstavlja sigurnosnu mrežu, čime se osigurava da ERP sistem zadovoljava visoke standarde funkcionalnosti, performansi i bezbednosti pre nego što bude aktivan u stvarnom poslovnom okruženju.

A kad priča krene…

Naglasak se u šestoj fazi stavlja na obuku zaposlenih, ključnu komponentu uspešne integracije novog sistema. Zaposleni se obučavaju kako efikasno koristiti novi ERP sistem, što uključuje temeljno razumevanje različitih funkcija i modula sistema. Kvalitetna obuka ima ključnu ulogu u smanjenju otpora prema promenama i olakšava tranziciju zaposlenih na novi sistem.

Obuka zaposlenih je prilagođena specifičnostima organizacije i ERP sistema. Cilj je osigurati da zaposleni steknu potrebno znanje i veštine za efikasno korišćenje sistema u svakodnevnim poslovnim aktivnostima. Edukativni programi fokusiraju se na praktičnu primenu sistema u skladu sa radnim zadacima, čime se povećava nivo samopouzdanja zaposlenih u korišćenju novog alata.

Dobra obuka igra bitnu ulogu u stvaranju pozitivnog okruženja za prihvatanje promena, umanjujući nesigurnost i povećavajući produktivnost zaposlenih. 

Faza obuke pruža potrebnu podršku kako bi se osiguralo da organizacija maksimalno iskoristi prednosti novog ERP sistema, čime se postiže optimalan povrat ulaganja u implementaciju.

U sedmoj fazi implementacije ERP sistema, dolazi do ključnog trenutka – „Go Live“. Ovaj korak označava fazu kada ERP sistem postaje potpuno operativan u stvarnom poslovnom okruženju. 

„Go Live“ se često sprovodi fazno kako bi se smanjili rizici i osiguralo da sistem funkcioniše besprekorno.

Proces „Go Live“ pažljivo se planira kako bi se minimizirali potencijalni izazovi tokom prelaska na novi sistem. Fazno uvođenje omogućava postepeni prelazak sa postojećih sistema na ERP sistem, čime se organizacija štiti od mogućih poremećaja u operacijama. Ovaj pristup omogućava praćenje performansi sistema u realnom okruženju i brzu reakciju na eventualne probleme.

U trenutku „Go Live“, organizacija prelazi na punu upotrebu ERP sistema. Ova faza zahteva koordinaciju između timova za podršku, obuke i tehničkih stručnjaka kako bi se osiguralo glatko prelazak i minimalni uticaj na poslovne aktivnosti. „Go Live“ je ključni korak ka ostvarivanju prednosti koje ERP sistem pruža, označavajući zvaničan početak nove faze u poslovanju organizacije.

Svi ovi pomenuti koraci važni su za razumevanje priče o tome da nijedan uspeh ne dolazi preko noći. Ili možda i dođe, ako ih je 1000 pre toga bilo neprospavanih.

Zbog toga je veoma važno da se nakon uvođenja ERP sistema povede računa i o postimplementacijskoj podršci, koja predstavlja follow up korak, bez koga se ne može zamisliti potpuni rad ERP sistema, i bez koga svi prethodni koraci ne ostvaruju svoj puni potencijal